2012

 

 

POZYCJA TYTUŁ DATA PUBLIKACJI PDF
1 ZARZĄDZENIE Nr 13 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 16 grudnia 2011 r.w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 01.06.2012 PDF
2 ZARZĄDZENIE Nr 14 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 01.06.2012 PDF
3 ZARZĄDZENIE Nr 15 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej 01.06.2012 PDF
4 ZARZĄDZENIE Nr 16 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 01.06.2012 PDF
5 ZARZĄDZENIE Nr 17 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 01.06.2012 PDF
6 ZARZĄDZENIE Nr 18 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Zespołu do opracowywania założeń do budżetu zadaniowego Wyższego Urzędu Górniczego 01.06.2012 PDF
7 ZARZĄDZENIE Nr 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju 01.06.2012 PDF
8 ZARZĄDZENIE Nr 20 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 21.06.2012 PDF
9 ZARZĄDZENIE Nr 21 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wewnętrznych aktów prawnych wydawanych w Wyższym Urzędzie Górniczym 21.06.2012 PDF
10 DECYZJA Nr 18 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze 21.06.2012 PDF
11 DECYZJA Nr 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych 21.06.2012 PDF
12 DECYZJA Nr 20 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych 21.06.2012 PDF
13 DECYZJA Nr 21 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Komitetu organizacji obchodów 90-lecia Wyższego Urzędu Górniczego 21.06.2012 PDF
14 ZARZĄDZENIE Nr 22 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze 21.06.2012 PDF
15 ZARZĄDZENIE Nr 23 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych 21.06.2012 PDF
16 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie premiowania pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 08.08.2012 PDF
17 ZARZĄDZENIE Nr 25 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 08.08.2012 PDF
18 ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie premiowania pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 09.08.2012 PDF
19 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 09.08.2012 PDF
20 ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 09.08.2012 PDF
21 ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi 09.08.2012 PDF
22 ZARZĄDZENIE Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zniesienia Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych, Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych oraz Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych 09.08.2012 PDF
23 ZARZĄDZENIE Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2012 r. w w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 09.08.2012 PDF
24 DECYZJA Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 09.08.2012 PDF
25 DECYZJA Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 09.08.2012 PDF
26 DECYZJA Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 09.08.2012 PDF
27 DECYZJA Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 09.08.2012 PDF
28 DECYZJA Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi 09.08.2012 PDF
29 DECYZJA Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi 09.08.2012 PDF
30 DECYZJA Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 09.08.2012 PDF
31 DECYZJA Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 09.08.2012 PDF
32 ZARZĄDZENIE Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 04.09.2012 PDF
33 ZARZĄDZENIE Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kieronika ruchu podziemnego zakładu górniczego, kwalifikacji geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, kwalifikacji kierownika jednostki ratownictwa górniczego oraz kwalifikacji kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego 04.09.2012 PDF
34 ZARZĄDZENIE Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 04.09.2012 PDF
35 DECYZJA Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 04.09.2012 PDF
36 ZARZĄDZENIE Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 04.10.2012 PDF
37 ZARZĄDZENIE Nr 10 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 04.10.2012 PDF
38 ZARZĄDZENIE Nr 11 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 04.10.2012 PDF
39 ZARZĄDZENIE Nr 12 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych 04.10.2012 PDF
40 ZARZĄDZENIE Nr 13 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym” 04.10.2012 PDF
41 ZARZĄDZENIE Nr 14 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej 04.10.2012 PDF
42 DECYZJA NR 10 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w urzędach górniczych 04.10.2012 PDF
43 ZARZĄDZENIE Nr 15 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 04.10.2012 PDF
44 ZARZĄDZENIE Nr 16 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędach górniczych” 04.10.2012 PDF
45 ZARZĄDZENIE Nr 17 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” 04.10.2012 PDF
46 ZARZĄDZENIE Nr 18 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 05.10.2012 PDF
47 ZARZĄDZENIE Nr 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 05.10.2012 PDF
48 ZARZĄDZENIE Nr 20 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 05.10.2012 PDF
49 ZARZĄDZENIE Nr 21 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 05.10.2012 PDF
50 ZARZĄDZENIE Nr 22 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 05.10.2012 PDF
51 ZARZĄDZENIE Nr 23 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 09.10.2012 PDF
52 DECYZJA NR 11 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego 09.10.2012 PDF
53 DECYZJA NR 12 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 09.10.2012 PDF
54 ZARZĄDZENIE Nr 2 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.10.2012 PDF
55 ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska kierujących albo zastępców kierujących departamentem lub komórką równorzędną w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.10.2012 PDF
56 ZARZĄDZENIE Nr 4 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.10.2012 PDF
57 ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 09.10.2012 PDF
58 ZARZĄDZENIE Nr 6 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.10.2012 PDF
59 ZARZĄDZENIE Nr 7 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych 09.10.2012 PDF
60 DECYZJA Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia składu Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.10.2012 PDF
61 DECYZJA NR 13 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 09.10.2012 PDF
62 DECYZJA NR 14 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 09.10.2012 PDF
63 DECYZJA NR 15 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 09.10.2012 PDF
64 ZARZĄDZENIE Nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 28.11.2012 PDF
65 ZARZĄDZENIE Nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych 28.11.2012 PDF
66 DECYZJA NR 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 marca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 28.11.2012 PDF
67 DECYZJA NR 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 marca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 28.11.2012 PDF
68 KOMUNIKAT Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego 28.11.2012 PDF
69 KOMUNIKAT Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 28.11.2012 PDF
70 ZARZĄDZENIE Nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 28.11.2012 PDF
71 ZARZĄDZENIE Nr 9 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 28.11.2012 PDF
72 ZARZĄDZENIE Nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 28.11.2012 PDF
73 ZARZĄDZENIE Nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 28.11.2012 PDF
74 ZARZĄDZENIE Nr 11 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 18.12.2012 PDF
75 ZARZĄDZENIE Nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 18.12.2012 PDF
76

ZARZĄDZENIE Nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

18.12.2012 PDF
77

DECYZJA NR 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

18.12.2012 PDF
78 DECYZJA NR 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 czerwca 2012 r. „zmieniająca decyzję w sprawie Komitetu organizacji obchodów 90-lecia Wyższego Urzędu Górniczego” 18.12.2012 PDF
79

DECYZJA NR 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

18.12.2012 PDF
80

ZARZĄDZENIE Nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

18.12.2012 PDF
81 ZARZĄDZENIE Nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 18.12.2012 PDF
82

ZARZĄDZENIE Nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym

18.12.2012 PDF
83 ZARZĄDZENIE Nr 12 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 18.12.2012 PDF
84

ZARZĄDZENIE Nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony w urzędach górniczych materiałów zawierających informacje niejawne”

18.12.2012 PDF
85 ZARZĄDZENIE Nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
86 ZARZĄDZENIE Nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
87 ZARZĄDZENIE Nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 19.12.2012 PDF
88 ZARZĄDZENIE Nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych 19.12.2012 PDF
89 ZARZĄDZENIE Nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej 19.12.2012 PDF
90 ZARZĄDZENIE Nr 38 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
91 ZARZĄDZENIE Nr 39 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
92 DECYZJA NR 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
93 DECYZJA NR 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
94 ZARZĄDZENIE Nr 13 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
95 ZARZĄDZENIE Nr 14 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
96 DECYZJA NR 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
97 DECYZJA NR 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
98 DECYZJA NR 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 października 2012 r. uchylająca decyzję w sprawie ustalenia składu Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
99 ZARZĄDZENIE Nr 15 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
100 DECYZJA NR 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 19.12.2012 PDF
101 DECYZJA NR 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 19.12.2012 PDF
102 ZARZĄDZENIE Nr 16 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
103 ZARZĄDZENIE Nr 17 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
104 ZARZĄDZENIE Nr 40 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
105 ZARZĄDZENIE Nr 18 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
106 ZARZĄDZENIE Nr 19 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska kierujących albo zastępców kierujących departamentem lub komórką równorzędną w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
107 ZARZĄDZENIE Nr 20 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
108 ZARZĄDZENIE Nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
109*) ZARZĄDZENIE Nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 21.12.2012 PDF

 


*) Ostatnia pozycja w 2012 r.