2013

 

POZYCJA TYTUŁ DATA PUBLIKACJI PDF
1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 16.01.2013 PDF
2 ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym 16.01.2013 PDF
3 ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 16.01.2013 PDF
4 ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 16.01.2013 PDF
5 ZARZĄDZENIE Nr 2 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 16.01.2013 PDF
6 ZARZĄDZENIE Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 lutego 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie wewnętrznych aktów prawnych wydawanych w Wyższym Urzędzie Górniczym 6.03.2013 PDF
7 ZARZĄDZENIE Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 6.03.2013 PDF
8 ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 6.03.2013 PDF
9 ZARZĄDZENIE Nr 4 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 6.03.2013 PDF
10 ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska kierujących albo zastępców kierujących departamentem lub komórką równorzędną w Wyższym Urzędzie Górniczym 6.03.2013 PDF
11 ZARZĄDZENIE Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie stopni alarmowych 6.03.2013 PDF
12 ZARZĄDZENIE Nr 6 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 13 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 13.03.2013 PDF
13 ZARZĄDZENIE Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wstrząsu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałego w dniu 19 marca 2013 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach 26.03.2013 PDF
14 ZARZĄDZENIE Nr 7 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w budynku Wyższego Urzędu Górniczego „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” 18.04.2013 PDF
15 DECYZJA Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 29.04.2013 PDF
16 DECYZJA Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 maja 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze 15.05.2013 PDF
17 Zarządzenie Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej 11.06.2013 PDF
18 Zarządzenie Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 11.06.2013 PDF
19 Zarządzenie Nr 10 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych 11.06.2013 PDF
20 Zarządzenie Nr 11 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 18.06.2013 PDF
21 Zarządzenie Nr 12 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 18.06.2013 PDF
22 Decyzja Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 24.06.2013 PDF
23 Decyzja Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 24.06.2013 PDF
24 Zarządzenie Nr 13 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 09.07.2013 PDF
25 Komunikat PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego 24.07.2013 PDF
26 Decyzja Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 03.09.2013 PDF
27 Zarządzenie Nr 14 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 września 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych 12.09.2013 PDF
28 Zarządzenie Nr 15 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 19 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 20.09.2013 PDF
29 Zarządzenie Nr 16 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 19 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczcyh oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 20.09.2013 PDF
30 Zarządzenie Nr 8 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 19 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 20.09.2013 PDF
31 Zarządzenie Nr 17 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych 03.10.2013 PDF
32 Zarządzenie Nr 9 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 03.10.2013 PDF
33 Zarządzenie Nr 18 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 4 października 2013 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 04.10.2013 PDF
34 Zarządzenie Nr 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 4 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” 04.10.2013 PDF
35 Zarządzenie Nr 20 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 października 2013 r. w sprawie Zespołu do opracowania zaleceń dotyczących minimalnych wymagań dla modułów kształcenia oraz planów studiów, jakie powinny być realizowane przez uczelnie kształcące w dyscyplinie naukowej górnictwo i geologia inżynierska 16.10.2013 PDF
36 Zarządzenie Nr 21 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 października 2013 r. w sprawie Zespołu do opracowania metodyki prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wykonywania działalności z naruszeniem niektórych wymagań Prawa geologicznego i górniczego 16.10.2013 PDF
37 Zarządzenie Nr 22 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do opracowania zaleceń dotyczących minimalnych wymagań dla modułów kształcenia oraz planów studiów, jakie powinny być realizowane przez uczelnie kształcące w dyscyplinie naukowej górnictwo i geologia inżynierska 23.10.2013 PDF
38 Zarządzenie Nr 23 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 24.10.2013 PDF
39 Zarządzenie Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 12.11.2013 PDF
40 Zarządzenie Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 19.11.2013 PDF
41 Zarządzenie Nr 11 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 26.11.2013 PDF
42 Zarządzenie Nr 25 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 27.11.2013 PDF
43 Zarządzenie Nr 26 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych 27.11.2013 PDF
44 Zarządzenie Nr 27 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 27.11.2013 PDF
45 Zarządzenie Nr 28 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 27.11.2013 PDF
46 Zarządzenie Nr 29 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 04.12.2013 PDF
47 Zarządzenie Nr 30 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 04.12.2013 PDF
48*) Zarządzenie Nr 31 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do opracowania metodyki prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wykonywania działalności z naruszeniem niektórych wymagań Prawa geologicznego i górniczego 11.12.2013 PDF

 


*) Ostatnia pozycja w 2013 r.