2018

 

POZYCJA TYTUŁ DATA PUBLIKACJI PDF
1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 10.01.2018 PDF
2 ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 10.01.2018 PDF
3 ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 10.01.2018 PDF
4 ZARZĄDZENIE Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 10.01.2018 PDF
5 ZARZĄDZENIE Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 11.01.2018 PDF
6 ZARZĄDZENIE Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 11.01.2018 PDF
7 ZARZĄDZENIE Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 11.01.2018 PDF
8 ZARZĄDZENIE Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 11.01.2018 PDF
9 ZARZĄDZENIE Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 11.01.2018 PDF
10 DECYZJA Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 11.01.2018 PDF
11 DECYZJA Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 11.01.2018 PDF
12 DECYZJA Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 11.01.2018 PDF
13 DECYZJA Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 11.01.2018 PDF
14 ZARZĄDZENIE Nr 10 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 12.01.2018 PDF
15 ZARZĄDZENIE Nr 11 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 25.01.2018 PDF
16 ZARZĄDZENIE Nr 12 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 25.01.2018 PDF
17 ZARZĄDZENIE Nr 13 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 25.01.2018 PDF
18 ZARZĄDZENIE Nr 14 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 25.01.2018 PDF
19 ZARZĄDZENIE Nr 15 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 25.01.2018 PDF
20 ZARZĄDZENIE Nr 16 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 26.01.2018 PDF
21 DECYZJA Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze 26.01.2018 PDF
22 DECYZJA Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych 26.01.2018 PDF
23 ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym 26.01.2018 PDF
24 ZARZĄDZENIE Nr 2 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 26.01.2018 PDF
25 DECYZJA Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 31.01.2018 PDF
26 DECYZJA Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 31.01.2018 PDF
27 ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 31.01.2018 PDF
28 ZARZĄDZENIE Nr 17 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 01.02.2018 PDF
29 ZARZĄDZENIE Nr 18 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 01.02.2018 PDF
30 ZARZĄDZENIE Nr 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 01.02.2018 PDF
31 ZARZĄDZENIE Nr 4 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 01.02.2018 PDF
32 ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi 02.02.2018 PDF
33 ZARZĄDZENIE Nr 6 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 02.02.2018 PDF
34 ZARZĄDZENIE Nr 20 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 02.02.2018 PDF
35 ZARZĄDZENIE Nr 21 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędach górniczych” 09.02.2018 PDF
36 ZARZĄDZENIE Nr 22 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” 09.02.2018 PDF
37 ZARZĄDZENIE Nr 23 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 09.02.2018 PDF
38 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 09.02.2018 PDF
39 ZARZĄDZENIE Nr 25 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 09.02.2018 PDF
40 ZARZĄDZENIE Nr 7 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 09.02.2018 PDF
41 ZARZĄDZENIE Nr 8 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia w budynkach Wyższego Urzędu Górniczego „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków przy ul. Poniatowskiego 29, 29a, 31” 09.02.2018 PDF
42 ZARZĄDZENIE Nr 26 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 13.02.2018 PDF
43 ZARZĄDZENIE Nr 27 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 13.02.2018 PDF
44 DECYZJA Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 13.02.2018 PDF
45 ZARZĄDZENIE Nr 28 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 14.02.2018 PDF
46 ZARZĄDZENIE Nr 29 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej 15.02.2018 PDF
47 DECYZJA Nr 10 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 15.02.2018 PDF
48 DECYZJA Nr 11 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego 15.02.2018 PDF
49 ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 05.03.2018 PDF
50 ZARZĄDZENIE Nr 31 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 05.03.2018 PDF
51 ZARZĄDZENIE Nr 32 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 05.03.2018 PDF
52 DECYZJA Nr 12 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 05.03.2018 PDF
53 KOMUNIKAT PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 05.03.2018 PDF
54 ZARZĄDZENIE Nr 33 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym” 09.03.2018 PDF
55 ZARZĄDZENIE Nr 9 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.03.2018 PDF
56 KOMUNIKAT DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 09.03.2018 PDF
57 ZARZĄDZENIE Nr 34 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędach górniczych” 15.03.2018 PDF
58 ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 15.03.2018 PDF
59 ZARZĄDZENIE Nr 35 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 21.03.2018 PDF
60 DECYZJA Nr 13 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 21.03.2018 PDF
61 DECYZJA Nr 14 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 21.03.2018 PDF
62 DECYZJA Nr 15 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 21.03.2018 PDF
63 ZARZĄDZENIE Nr 36 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Programowej czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 22.03.2018 PDF
64 ZARZĄDZENIE Nr 37 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 22.03.2018 PDF
65 ZARZĄDZENIE Nr 11 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 22.03.2018 PDF
66 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 26.03.2018 PDF
67 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 26.03.2018 PDF
68 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 26.03.2018 PDF
69 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 26.03.2018 PDF
70 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 26.03.2018 PDF
71 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 26.03.2018 PDF
72 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB „Turów” 26.03.2018 PDF
73 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym 26.03.2018 PDF
74 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 26.03.2018 PDF
75 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędach górniczych” 26.03.2018 PDF
76 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” 26.03.2018 PDF
77 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 26.03.2018 PDF
78 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 26.03.2018 PDF
79 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 26.03.2018 PDF
80 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 26.03.2018 PDF
81 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 26.03.2018 PDF
82 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 26.03.2018 PDF
83 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 26.03.2018 PDF
84 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 26.03.2018 PDF
85 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 26.03.2018 PDF
86 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 26.03.2018 PDF
87 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 26.03.2018 PDF
88 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 26.03.2018 PDF
89 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 29.03.2018 PDF
90 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 29.03.2018 PDF
91 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Rady Programowej czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 29.03.2018 PDF
92 ZARZĄDZENIE Nr 38 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 18.04.2018 PDF
93 ZARZĄDZENIE Nr 12 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 18.04.2018 PDF
94 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 kwietnia 2018 r. o sprostowaniu błędów 18.04.2018 PDF
95 ZARZĄDZENIE Nr 39 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 20.04.2018 PDF
96 ZARZĄDZENIE Nr 13 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 23.04.2018 PDF
97 DECYZJA Nr 16 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 23.04.2018 PDF
98 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 23.04.2018 PDF
99 ZARZĄDZENIE Nr 40 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009–2018 w KGHM Polska Miedź S.A. 25.04.2018 PDF
100 ZARZĄDZENIE Nr 41 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 07.05.2018 PDF
101 ZARZĄDZENIE Nr 42 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 09.05.2018 PDF
102 ZARZĄDZENIE Nr 43 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 09.05.2018 PDF
103 ZARZĄDZENIE Nr 44 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 09.05.2018 PDF
104 ZARZĄDZENIE Nr 14 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 09.05.2018 PDF
105 ZARZĄDZENIE Nr 45 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009–2018 w KGHM Polska Miedź S.A. 10.05.2018 PDF
106 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 10.05.2018 PDF
107 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009–2018 w KGHM Polska Miedź S.A. 10.05.2018 PDF
108 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 10.05.2018 PDF
109 ZARZĄDZENIE Nr 15 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 11.05.2018 PDF
110 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym 14.05.2018 PDF
111 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie instrukcji kasowej 14.05.2018 PDF
112 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 14.05.2018 PDF
113 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 14.05.2018 PDF
114 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 14.05.2018 PDF
115 ZARZĄDZENIE Nr 47 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009–2018 w KGHM Polska Miedź S.A. 18.05.2018 PDF
116 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009–2018 w KGHM Polska Miedź S.A. 18.05.2018 PDF
117 ZARZĄDZENIE Nr 48 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 25.05.2018 PDF
118 ZARZĄDZENIE Nr 49 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 25.05.2018 PDF
119 ZARZĄDZENIE Nr 50 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 25.05.2018 PDF
120 DECYZJA Nr 17 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 06.06.2018 PDF
121 ZARZĄDZENIE Nr 51 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 07.06.2018 PDF
122 ZARZĄDZENIE Nr 52 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 07.06.2018 PDF
123 ZARZĄDZENIE Nr 53 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 11.06.2018 PDF
124 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 11.06.2018 PDF
125 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 12.06.2018 PDF
126 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 12.06.2018 PDF
127 ZARZĄDZENIE Nr 16 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego 13.06.2018 PDF
128 ZARZĄDZENIE Nr 54 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 14.06.2018 PDF
129 ZARZĄDZENIE Nr 55 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 14.06.2018 PDF
130 DECYZJA Nr 18 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 18.06.2018 PDF
131 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 18.06.2018 PDF
132 ZARZĄDZENIE Nr 56 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 26.06.2018 PDF
133 ZARZĄDZENIE Nr 57 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 26.06.2018 PDF
134 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 26.06.2018 PDF
135 ZARZĄDZENIE Nr 17 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 26.06.2018 PDF
136 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 28.06.2018 PDF
137 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 28.06.2018 PDF
138 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 28.06.2018 PDF
139 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 28.06.2018 PDF
140 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 28.06.2018 PDF
141 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 28.06.2018 PDF
142 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym 28.06.2018 PDF
143 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym 28.06.2018 PDF
144 ZARZĄDZENIE Nr 58 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 28.06.2018 PDF
145 DECYZJA Nr 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 28.06.2018 PDF
146 ZARZĄDZENIE Nr 18 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 28.06.2018 PDF
147 ZARZĄDZENIE Nr 59 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 02.07.2018 PDF
148 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 02.07.2018 PDF
149 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 02.07.2018 PDF
150 ZARZĄDZENIE Nr 60 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 02.07.2018 PDF
151 DECYZJA Nr 20 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 02.07.2018 PDF
152 ZARZĄDZENIE Nr 61 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 02.07.2018 PDF
153 ZARZĄDZENIE Nr 62 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 02.07.2018 PDF
154 ZARZĄDZENIE Nr 63 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 02.07.2018 PDF
155 DECYZJA Nr 21 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 04.07.2018 PDF
156 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 05.07.2018 PDF
157 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 05.07.2018 PDF
158 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 05.07.2018 PDF
159 ZARZĄDZENIE Nr 19 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 06.07.2018 PDF
160 ZARZĄDZENIE Nr 64 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 18.07.2018 PDF
161 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 18.07.2018 PDF
162 ZARZĄDZENIE Nr 65 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 19.07.2018 PDF
163 ZARZĄDZENIE Nr 66 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 19.07.2018 PDF
164 ZARZĄDZENIE Nr 67 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 14.08.2018 PDF
165 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 14.08.2018 PDF