2015

 

POZYCJA TYTUŁ DATA PUBLIKACJI PDF
1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym 08.01.2015 PDF
2 ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 9 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 09.01.2015 PDF
3 ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 16.01.2015 PDF
4 DECYZJA Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 22.01.2015 PDF
5 ZARZĄDZENIE Nr 2 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 26.01.2015 PDF
6 ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 28.01.2015 PDF
7 ZARZĄDZENIE Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 28.01.2015 PDF
8 ZARZĄDZENIE Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 28.01.2015 PDF
9 ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym 02.02.2015 PDF
10 ZARZĄDZENIE Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 02.02.2015 PDF
11 ZARZĄDZENIE Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 02.02.2015 PDF
12 ZARZĄDZENIE Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 24.02.2015 PDF
13 ZARZĄDZENIE Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 24.02.2015 PDF
14 ZARZĄDZENIE Nr 10 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 24.02.2015 PDF
15 ZARZĄDZENIE Nr 11 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym 26.02.2015 PDF
16 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 26.02.2015 PDF
17 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 26.02.2015 PDF
18 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 26.02.2015 PDF
19 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 26.02.2015 PDF
20 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 26.02.2015 PDF
21 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 26.02.2015 PDF
22 ZARZĄDZENIE Nr 12 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 24.03.2015 PDF
23 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędach górniczych” 24.03.2015 PDF
24 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” 24.03.2015 PDF
25 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 24.03.2015 PDF
26 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 24.03.2015 PDF
27 ZARZĄDZENIE Nr 13 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 02.04.2015 PDF
28 ZARZĄDZENIE Nr 14 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 09.04.2015 PDF
29 ZARZĄDZENIE Nr 15 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 09.04.2015 PDF
30 DECYZJA Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 09.04.2015 PDF
31 DECYZJA Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 09.04.2015 PDF
32 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 09.04.2015 PDF
33 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
 w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników 
Wyższego Urzędu Górniczego 09.04.2015 PDF
34 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników 
okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 09.04.2015 PDF
35 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w urzędach górniczych 09.04.2015 PDF
36 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie
utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym 10.04.2015 PDF
37 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 10.04.2015 PDF
38 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch „Wesoła” w Mysłowicach 10.04.2015 PDF
39 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie 
powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego
oraz kwalifikacji geologa górniczego 10.04.2015 PDF
40 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie 
powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji 
w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 10.04.2015 PDF
41 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
 w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 10.04.2015 PDF
42 ZARZĄDZENIE Nr 16 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 10.04.2015 PDF
43 DECYZJA Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 10.04.2015 PDF
44 DECYZJA Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 21.04.2015 PDF
45 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 21.04.2015 PDF
46 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 21.04.2015 PDF
47 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 21.04.2015 PDF
48 ZARZĄDZENIE Nr 17 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędów Górniczych” 21.04.2015 PDF
49 ZARZĄDZENIE Nr 18 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Procedur Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Urzędów Górniczych” 21.04.2015 PDF
50 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy 28.04.2015 PDF
51 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 28.04.2015 PDF
52 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 28.04.2015 PDF
53 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.04.2015 PDF
54 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska kierujących albo zastępców kierujących departamentem lub komórką równorzędną w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.04.2015 PDF
55 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 29.04.2015 PDF
56 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym 29.04.2015 PDF
57 ZARZĄDZENIE Nr 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych ze wstrząsem wysokoenergetycznym, zaistniałym w dniu 18 kwietnia 2015 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wujek”, Ruch „Śląsk” w Rudzie Śląskiej 30.04.2015 PDF
58 DECYZJA Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 5 maja 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 05.05.2015 PDF
59 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 
w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 05.05.2015 PDF
60 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 06.05.2015 PDF
61 ZARZĄDZENIE Nr 4 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premiowania pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi
 08.05.2015 PDF
62 ZARZĄDZENIE Nr 20 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premiowania pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz 
Specjalistycznego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 08.05.2015 PDF
63 ZARZĄDZENIE Nr 21 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju 18.05.2015 PDF
64 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
w sprawie w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju 19.05.2015 PDF
65 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 19.05.2015 PDF
66 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 19.05.2015 PDF
67 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 20.05.2015 PDF
68 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie instrukcji kasowej 27.05.2015 PDF
69 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 27.05.2015 PDF
70 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 27.05.2015 PDF
71 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych 29.05.2015 PDF
72 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego
w sprawie premiowania pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu
służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 01.06.2015 PDF
73 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie premiowania pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, 
niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych
 na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi
 01.06.2015 PDF
74 DECYZJA Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA”
 22.07.2015 PDF
75 ZARZĄDZENIE Nr 22 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 11.08.2015 PDF
76 ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego
 11.08.2015 PDF
77 DECYZJA Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego
 12.08.2015 PDF
78 ZARZĄDZENIE Nr 6 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego
 12.08.2015 PDF
79 ZARZĄDZENIE Nr 23 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 08.09.2015 PDF
80 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego
 08.09.2015 PDF
81 ZARZĄDZENIE Nr 25 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 9 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 09.09.2015 PDF
82 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 22.09.2015 PDF
83 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 22.09.2015 PDF
84 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego 22.09.2015 PDF
85 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 22.09.2015 PDF
86 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 22.09.2015 PDF
87 ZARZĄDZENIE Nr 26 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 29.10.2015 PDF
88 ZARZĄDZENIE Nr 7 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.10.2015 PDF
89 ZARZĄDZENIE Nr 27 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej 27.11.2015 PDF
90 ZARZĄDZENIE Nr 8 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 15.12.2015 PDF
91 ZARZĄDZENIE Nr 28 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 21.12.2015 PDF
92 DECYZJA Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 21.12.2015 PDF
93 ZARZĄDZENIE Nr 9 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 21.12.2015 PDF
94 ZARZĄDZENIE Nr 29 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 31.12.2015 PDF
95 ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym 31.12.2015 PDF
96 >ZARZĄDZENIE Nr 31 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej 31.12.2015 PDF
97 ZARZĄDZENIE Nr 32 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 31.12.2015 PDF
98*) ZARZĄDZENIE Nr 33 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 31.12.2015 PDF

 


*) Ostatnia pozycja w 2015 r.