Certyfikaty

 

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289, poz. 1699), organ wydający dziennik urzędowy umieszcza na stronie głównej dziennika urzędowego odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu.

Zgodnie z powołanym przepisem prawa, na niniejszej stronie umieszczono odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów prawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym, podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wyższego Urzędu Górniczego.


Dodatkowo na niniejszej stronie umieszczono odnośnik do certyfikatu osoby upoważnionej do podpisywania Dziennika Urzędowego Wyższego Urzędu Górniczego.