2012


Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego rok 2012
Pozycja Tytuł Dzień ogłoszenia Pliki
1 Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 01.06.2012 PDF
2 Zarządzenie nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 01.06.2012 PDF
3 Zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej 01.06.2012 PDF
4 Zarządzenie nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 01.06.2012 PDF
5 Zarządzenie nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 01.06.2012 PDF
6 Zarządzenie nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Zespołu do opracowywania założeń do budżetu zadaniowego Wyższego Urzędu Górniczego 01.06.2012 PDF
7 Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju 01.06.2012 PDF
8 Zarządzenie nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie" 21.06.2012 PDF
9 Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wewnętrznych aktów prawnych wydawanych w Wyższym Urzędzie Górniczym 21.06.2012 PDF
10 Decyzja nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze 21.06.2012 PDF
11 Decyzja nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych 21.06.2012 PDF
12 Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych 21.06.2012 PDF
13 Decyzja nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Komitetu organizacji obchodów 90-lecia Wyższego Urzędu Górniczego 21.06.2012 PDF
14 Zarządzenie nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze 21.06.2012 PDF
15 Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych 21.06.2012 PDF
16 Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie premiowania pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 08.08.2012 PDF
17 Zarządzenie nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 08.08.2012 PDF
18 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie premiowania pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 09.08.2012 PDF
19 Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 09.08.2012 PDF
20 Zarządzenie nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 09.08.2012 PDF
21 Zarządzenie nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi 09.08.2012 PDF
22 Zarządzenie nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zniesienia Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych, Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych oraz Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych 09.08.2012 PDF
23 Zarządzenie nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 09.08.2012 PDF
24 Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 09.08.2012 PDF
25 Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 09.08.2012 PDF
26 Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 09.08.2012 PDF
27 Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 09.08.2012 PDF
28 Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi 09.08.2012 PDF
29 Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi 09.08.2012 PDF
30 Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 09.08.2012 PDF
31 Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 09.08.2012 PDF
32 Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 04.09.2012 PDF
33 Zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kieronika ruchu podziemnego zakładu górniczego, kwalifikacji geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, kwalifikacji kierownika jednostki ratownictwa górniczego oraz kwalifikacji kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego 04.09.2012 PDF
34 Zarządzenie nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 04.09.2012 PDF
35 Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 04.09.2012 PDF
36 Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 04.10.2012 PDF
37 Zarządzenie nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 04.10.2012 PDF
38 Zarządzenie nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 04.10.2012 PDF
39 Zarządzenie nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych 04.10.2012 PDF
40 Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie "Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym" 04.10.2012 PDF
41 Zarządzenie nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej 04.10.2012 PDF
42 Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w urzędach górniczych 04.10.2012 PDF
43 Zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 04.10.2012 PDF
44 Zarządzenie nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w urzędach górniczych" 04.10.2012 PDF
45 Zarządzenie nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony" 04.10.2012 PDF
46 Zarządzenie nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 05.10.2012 PDF
47 Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 05.10.2012 PDF
48 Zarządzenie nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 05.10.2012 PDF
49 Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 05.10.2012 PDF
50 Zarządzenie nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 05.10.2012 PDF
51 Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 09.10.2012 PDF
52 Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego 09.10.2012 PDF
53 Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 09.10.2012 PDF
54 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.10.2012 PDF
55 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska kierujących albo zastępców kierujących departamentem lub komórką równorzędną w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.10.2012 PDF
56 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.10.2012 PDF
57 Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 09.10.2012 PDF
58 Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.10.2012 PDF
59 Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych 09.10.2012 PDF
60 Decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia składu Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.10.2012 PDF
61 Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 09.10.2012 PDF
62 Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 09.10.2012 PDF
63 Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 09.10.2012 PDF
64 Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 28.11.2012 PDF
65 Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych 28.11.2012 PDF
66 Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 marca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 28.11.2012 PDF
67 Decyzja nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 marca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 28.11.2012 PDF
68 Komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego 28.11.2012 PDF
69 Komunikat Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 28.11.2012 PDF
70 Zarządzenie nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 28.11.2012 PDF
71 Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 28.11.2012 PDF
72 Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 28.11.2012 PDF
73 Zarządzenie nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 28.11.2012 PDF
74 Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 18.12.2012 PDF
75 Zarządzenie nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 18.12.2012 PDF
76 Zarządzenie nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 18.12.2012 PDF
77 Decyzja nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 18.12.2012 PDF
78 Decyzja nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie Komitetu organizacji obchodów 90-lecia Wyższego Urzędu Górniczego 18.12.2012 PDF
79 Decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 18.12.2012 PDF
80 Zarządzenie nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 18.12.2012 PDF
81 Zarządzenie nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 18.12.2012 PDF
82 Zarządzenie nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 18.12.2012 PDF
83 Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 18.12.2012 PDF
84 Zarządzenie nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony w urzędach górniczych materiałów zawierających informacje niejawne" 18.12.2012 PDF
85 Zarządzenie nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
86 Zarządzenie nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
87 Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 19.12.2012 PDF
88 Zarządzenie nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych 19.12.2012 PDF
89 Zarządzenie nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej 19.12.2012 PDF
90 Zarządzenie nr 38 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
91 Zarządzenie nr 39 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
92 Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
93 Decyzja nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
94 Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
95 Zarządzenie nr 14 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
96 Decyzja nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
97 Decyzja nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
98 Decyzja nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 października 2012 r. uchylająca decyzję w sprawie ustalenia składu Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
99 Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
100 Decyzja nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 19.12.2012 PDF
101 Decyzja nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 19.12.2012 PDF
102 Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
103 Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
104 Zarządzenie nr 40 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
105 Zarządzenie nr 18 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 19.12.2012 PDF
106 Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska kierujących albo zastępców kierujących departamentem lub komórką równorzędną w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
107 Zarządzenie nr 20 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
108 Zarządzenie nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 19.12.2012 PDF
109*) Zarządzenie nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 21.12.2012 PDF

*)Ostatnia pozycja w 2012 r.

Script logo