2013


Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego rok 2013
Pozycja Tytuł Dzień ogłoszenia Pliki
1 Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 16.01.2013 PDF
2 Zarządzenie nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym 16.01.2013 PDF
3 Zarządzenie nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 16.01.2013 PDF
4 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 16.01.2013 PDF
5 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 16.01.2013 PDF
6 Zarządzenie nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lutego 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie wewnętrznych aktów prawnych wydawanych w Wyższym Urzędzie Górniczym 6.03.2013 PDF
7 Zarządzenie nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 6.03.2013 PDF
8 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 6.03.2013 PDF
9 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 6.03.2013 PDF
10 Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska kierujących albo zastępców kierujących departamentem lub komórką równorzędną w Wyższym Urzędzie Górniczym 6.03.2013 PDF
11 Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie stopni alarmowych 6.03.2013 PDF
12 Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 13.03.2013 PDF
13 Zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wstrząsu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałego w dniu 19 marca 2013 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Rudna" w Polkowicach 26.03.2013 PDF
14 Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w budynku Wyższego Urzędu Górniczego "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" 18.04.2013 PDF
15 Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 29.04.2013 PDF
16 Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 maja 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze 15.05.2013 PDF
17 Zarządzenie nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej 11.06.2013 PDF
18 Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 11.06.2013 PDF
19 Zarządzenie nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych 11.06.2013 PDF
20 Zarządzenie nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 18.06.2013 PDF
21 Zarządzenie nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 18.06.2013 PDF
22 Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 24.06.2013 PDF
23 Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 24.06.2013 PDF
24 Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 09.07.2013 PDF
25 Komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego 24.07.2013 PDF
26 Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" 03.09.2013 PDF
27 Zarządzenie nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych 12.09.2013 PDF
28 Zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 20.09.2013 PDF
29 Zarządzenie nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczcyh oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 20.09.2013 PDF
30 Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 20.09.2013 PDF
31 Zarządzenie nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych 03.10.2013 PDF
32 Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 03.10.2013 PDF
33 Zarządzenie nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 04.10.2013 PDF
34 Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony" 04.10.2013 PDF
35 Zarządzenie nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie Zespołu do opracowania zaleceń dotyczących minimalnych wymagań dla modułów kształcenia oraz planów studiów, jakie powinny być realizowane przez uczelnie kształcące w dyscyplinie naukowej górnictwo i geologia inżynierska 16.10.2013 PDF
36 Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie Zespołu do opracowania metodyki prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wykonywania działalności z naruszeniem niektórych wymagań Prawa geologicznego i górniczego 16.10.2013 PDF
37 Zarządzenie nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do opracowania zaleceń dotyczących minimalnych wymagań dla modułów kształcenia oraz planów studiów, jakie powinny być realizowane przez uczelnie kształcące w dyscyplinie naukowej górnictwo i geologia inżynierska 23.10.2013 PDF
38 Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 24.10.2013 PDF
39 Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 12.11.2013 PDF
40 Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 19.11.2013 PDF
41 Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 26.11.2013 PDF
42 Zarządzenie nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 27.11.2013 PDF
43 Zarządzenie nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych 27.11.2013 PDF
44 Zarządzenie nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 27.11.2013 PDF
45 Zarządzenie nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 27.11.2013 PDF
46 Zarządzenie nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 04.12.2013 PDF
47 Zarządzenie nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 04.12.2013 PDF
48*) Zarządzenie nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do opracowania metodyki prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wykonywania działalności z naruszeniem niektórych wymagań Prawa geologicznego i górniczego 11.12.2013 PDF

*)Ostatnia pozycja w 2013 r.

Script logo