2015


Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego rok 2015
Pozycja Tytuł Dzień ogłoszenia Pliki
1 Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym 08.01.2015 PDF
2 Zarządzenie nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 09.01.2015 PDF
3 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 16.01.2015 PDF
4 Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 22.01.2015 PDF
5 Zarządzenie nr 2 Wyższego Urzędu Górniczegoz dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 26.01.2015 PDF
6 Zarządzenie nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 28.01.2015 PDF
7 Zarządzenie nr 4 z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 28.01.2015 PDF
8 Zarządzenie nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 28.01.2015 PDF
9 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym 02.02.2015 PDF
10 Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 02.02.2015 PDF
11 Zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 02.02.2015 PDF
12 Zarządzenie nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 24.02.2015 PDF
13 Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 24.02.2015 PDF
14 Zarządzenie nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 24.02.2015 PDF
15 Zarządzenie nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym 26.02.2015 PDF
16 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 26.02.2015 PDF
17 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 26.02.2015 PDF
18 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 26.02.2015 PDF
19 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 26.02.2015 PDF
20 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 26.02.2015 PDF
21 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 26.02.2015 PDF
22 Zarządzenie nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 24.03.2015 PDF
23 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w urzędach górniczych" 24.03.2015 PDF
24 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony" 24.03.2015 PDF
25 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 24.03.2015 PDF
26 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 24.03.2015 PDF
27 Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 02.04.2015 PDF
28 Zarządzenie nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 09.04.2015 PDF
29 Zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 09.04.2015 PDF
30 Decyzja Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 09.04.2015 PDF
31 Decyzja Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 09.04.2015 PDF
32 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 09.04.2015 PDF
33 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 09.04.2015 PDF
34 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 09.04.2015 PDF
35 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w urzędach górniczych 09.04.2015 PDF
36 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym 10.04.2015 PDF
37 ObwieszczeniePrezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie" 10.04.2015 PDF
38 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" Ruch "Wesoła" w Mysłowicach 10.04.2015 PDF
39 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 10.04.2015 PDF
40 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 10.04.2015 PDF
41 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 10.04.2015 PDF
42 Zarządzenie nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 10.04.2015 PDF
43 Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 10.04.2015 PDF
44 Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 21.04.2015 PDF
45 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 21.04.2015 PDF
46 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 21.04.2015 PDF
47 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 21.04.2015 PDF
48 Zarządzenie nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędów Górniczych" 21.04.2015 PDF
49 Zarządzenie nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Procedur Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Urzędów Górniczych" 21.04.2015 PDF
50 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy 28.04.2015 PDF
51 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 28.04.2015 PDF
52 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 28.04.2015 PDF
53 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.04.2015 PDF
54 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska kierujących albo zastępców kierujących departamentem lub komórką równorzędną w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.04.2015 PDF
55 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 29.04.2015 PDF
56 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym 29.04.2015 PDF
57 Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych ze wstrząsem wysokoenergetycznym, zaistniałym w dniu 18 kwietnia 2015 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK "Wujek", Ruch "Śląsk" w Rudzie Śląskiej 30.04.2015 PDF
58 Decyzja Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 maja 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 05.05.2015 PDF
59 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 05.05.2015 PDF
60 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 06.05.2015 PDF
61 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premiowania pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 08.05.2015 PDF
62 Zarządzenie nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premiowania pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 08.05.2015 PDF
63 Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju 18.05.2015 PDF
64 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju 19.05.2015 PDF
65 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 19.05.2015 PDF
66 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 19.05.2015 PDF
67 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 20.05.2015 PDF
68 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie instrukcji kasowej 27.05.2015 PDF
69 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 27.05.2015 PDF
70 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 27.05.2015 PDF
71 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych 9.05.2015 PDF
72 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie premiowania pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 01.06.2015 PDF
73 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie premiowania pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 01.06.2015 PDF
74 Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" 22.07.2015 PDF
75 Zarządzenie nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 11.08.2015 PDF
76 Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 11.08.2015 PDF
77 Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego 12.08.2015 PDF
78 Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 2.08.2015 PDF
79 Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 08.09.2015 PDF
80 Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 08.09.2015 PDF
81 Zarządzenie nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 09.09.2015 PDF
82 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 22.09.2015 PDF
83 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 22.09.2015 PDF
84 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego 22.09.2015 PDF
85 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 22.09.2015 PDF
86 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 22.09.2015 PDF
87 Zarządzenie nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 29.10.2015 PDF
88 Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.10.2015 PDF
89 Zarządzenie nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej 27.11.2015 PDF
90 Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 15.12.2015 PDF
91 Zarządzenie nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 21.12.2015 PDF
92 Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 21.12.2015 PDF
93 Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 21.12.2015 PDF
94 Zarządzenie nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 31.12.2015 PDF
95 Zarządzenie nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym 31.12.2015 PDF
96 Zarządzenie nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej 31.12.2015 PDF
97 Zarządzenie nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 31.12.2015 PDF
98*) Zarządzenie nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 31.12.2015 PDF

*) Ostatnia pozycja w 2015 r.

Script logo