2018

Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego rok 2018
Pozycja Tytuł Dzień ogłoszenia Pliki
1 Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 10.01.2018 PDF
2 Zarządzenie nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 10.01.2018 PDF
3 Zarządzenie nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 10.01.2018 PDF
4 Zarządzenie nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 10.01.2018 PDF
5 Zarządzenie nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 11.01.2018 PDF
6 Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 11.01.2018 PDF
7 Zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 11.01.2018 PDF
8 Zarządzenie nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 11.01.2018 PDF
9 Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 11.01.2018 PDF
10 Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 11.01.2018 PDF
11 Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 11.01.2018 PDF
12 Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 11.01.2018 PDF
13 Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 11.01.2018 PDF
14 Zarządzenie nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 12.01.2018 PDF
15 Zarządzenie nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 25.01.2018 PDF
16 Zarządzenie nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 25.01.2018 PDF
17 Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 25.01.2018 PDF
18 Zarządzenie nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 25.01.2018 PDF
19 Zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 25.01.2018 PDF
20 Zarządzenie nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 26.01.2018 PDF
21 Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze 26.01.2018 PDF
22 Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych 26.01.2018 PDF
23 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym 26.01.2018 PDF
24 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 26.01.2018 PDF
25 Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 31.01.2018 PDF
26 Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 31.01.2018 PDF
27 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 31.01.2018 PDF
28 Zarządzenie nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczegoz dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 01.02.2018 PDF
29 Zarządzenie nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 01.02.2018 PDF
30 Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 01.02.2018 PDF
31 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 01.02.2018 PDF
32 Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi 02.02.2018 PDF
33 Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 02.02.2018 PDF
34 Zarządzenie nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 02.02.2018 PDF
35 Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędach górniczych” 09.02.2018 PDF
36 Zarządzenie nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” 09.02.2018 PDF
37 Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 09.02.2018 PDF
38 Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 09.02.2018 PDF
39 Zarządzenie nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 09.02.2018 PDF
40 Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 09.02.2018 PDF
41 Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia w budynkach Wyższego Urzędu Górniczego „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków przy ul. Poniatowskiego 29, 29a, 31” 09.02.2018 PDF
42 Zarządzenie nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 13.02.2018 PDF
43 Zarządzenie nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 13.02.2018 PDF
44 Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 13.02.2018 PDF
45 Zarządzenie nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 14.02.2018 PDF
46 Zarządzenie nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej 15.02.2018 PDF
47 Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 15.02.2018 PDF
48 Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego 15.02.2018 PDF
49 Zarządzenie nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 05.03.2018 PDF
50 Zarządzenie nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 05.03.2018 PDF
51 Zarządzenie nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 05.03.2018 PDF
52 Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 05.03.2018 PDF
53 Komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 05.03.2018 PDF
54 Zarządzenie nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym” 09.03.2018 PDF
55 Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.03.2018 PDF
56 Komunikat Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 09.03.2018 PDF
57 Zarządzenie nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędach górniczych” 15.03.2018 PDF
58 Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 15.03.2018 PDF
59 Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 21.03.2018 PDF
60 Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 21.03.2018 PDF
61 Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 21.03.2018 PDF
62 Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 21.03.2018 PDF
63 Zarządzenie nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Programowej czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 22.03.2018 PDF
64 Zarządzenie nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 22.03.2018 PDF
65 Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 22.03.2018 PDF
66 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 26.03.2018 PDF
67 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 26.03.2018 PDF
68 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 26.03.2018 PDF
69 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 26.03.2018 PDF
70 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 26.03.2018 PDF
71 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 26.03.2018 PDF
72 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB „Turów” 26.03.2018 PDF
73 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym 26.03.2018 PDF
74 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 26.03.2018 PDF
75 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędach górniczych” 26.03.2018 PDF
76 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” 26.03.2018 PDF
77 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 26.03.2018 PDF
78 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 26.03.2018 PDF
79 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 26.03.2018 PDF
80 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 26.03.2018 PDF
81 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 26.03.2018 PDF
82 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 26.03.2018 PDF
83 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 26.03.2018 PDF
84 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 26.03.2018 PDF
85 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 26.03.2018 PDF
86 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 26.03.2018 PDF
87 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 26.03.2018 PDF
88 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 26.03.2018 PDF
89 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 29.03.2018 PDF
90 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 29.03.2018 PDF
91 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Rady Programowej czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 29.03.2018 PDF
92 Zarządzenie nr 38 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 18.04.2018 PDF
93 Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 18.04.2018 PDF
94 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 kwietnia 2018 r. o sprostowaniu błędów 18.04.2018 PDF
95 Zarządzenie nr 39 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 20.04.2018 PDF
96 Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 23.04.2018 PDF
97 Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 23.04.2018 PDF
98 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 23.04.2018 PDF
99 Zarządzenie nr 40 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009–2018 w KGHM Polska Miedź S.A. 25.04.2018 PDF
100 Zarządzenie nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 07.05.2018 PDF
101 Zarządzenie nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 09.05.2018 PDF
102 Zarządzenie nr 43 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 09.05.2018 PDF
103 Zarządzenie nr 44 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 09.05.2018 PDF
104 Zarządzenie nr 14 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 09.05.2018 PDF
105 Zarządzenie nr 45 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009–2018 w KGHM Polska Miedź S.A. 10.05.2018 PDF
106 Zarządzenie nr 46 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 10.05.2018 PDF
107 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009–2018 w KGHM Polska Miedź S.A. 10.05.2018 PDF
108 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 10.05.2018 PDF
109 Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 11.05.2018 PDF
110 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym 14.05.2018 PDF
111 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie instrukcji kasowej 14.05.2018 PDF
112 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 14.05.2018 PDF
113 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 14.05.2018 PDF
114 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 14.05.2018 PDF
115 Zarządzenie nr 47 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009–2018 w KGHM Polska Miedź S.A. 18.05.2018 PDF
116 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009–2018 w KGHM Polska Miedź S.A. 18.05.2018 PDF
117 Zarządzenie nr 48 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 25.05.2018 PDF
118 Zarządzenie nr 49 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 25.05.2018 PDF
119 Zarządzenie nr 50 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 25.05.2018 PDF
120 Decyzja nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 06.06.2018 PDF
121 Zarządzenie nr 51 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 07.06.2018 PDF
122 Zarządzenie nr 52 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 07.06.2018 PDF
123 Zarządzenie nr 53 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 11.06.2018 PDF
124 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 11.06.2018 PDF
125 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 12.06.2018 PDF
126 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 12.06.2018 PDF
127 Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego 13.06.2018 PDF
128 Zarządzenie nr 54 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 14.06.2018 PDF
129 Zarządzenie nr 55 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 14.06.2018 PDF
130 Decyzja nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 18.06.2018 PDF
131 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 18.06.2018 PDF
132 Zarządzenie nr 56 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 26.06.2018 PDF
133 Zarządzenie nr 57 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 26.06.2018 PDF
134 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 26.06.2018 PDF
135 Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 26.06.2018 PDF
136 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 28.06.2018 PDF
137 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 28.06.2018 PDF
138 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 28.06.2018 PDF
139 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 28.06.2018 PDF
140 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 28.06.2018 PDF
141 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 28.06.2018 PDF
142 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym 28.06.2018 PDF
143 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym 28.06.2018 PDF
144 Zarządzenie nr 58 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 28.06.2018 PDF
145 Decyzja nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 28.06.2018 PDF
146 Zarządzenie nr 18 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 28.06.2018 PDF
147 Zarządzenie nr 59 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 02.07.2018 PDF
148 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 02.07.2018 PDF
149 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 02.07.2018 PDF
150 Zarządzenie nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 02.07.2018 PDF
151 Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 02.07.2018 PDF
152 Zarządzenie nr 61 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 02.07.2018 PDF
153 Zarządzenie nr 62 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 02.07.2018 PDF
154 Zarządzenie nr 63 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 02.07.2018 PDF
155 Decyzja nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 04.07.2018 PDF
156 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 05.07.2018 PDF
157 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 05.07.2018 PDF
158 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 05.07.2018 PDF
159 Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 06.07.2018 PDF
160 Zarządzenie nr 64 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 18.07.2018 PDF
161 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 18.07.2018 PDF
162 Zarządzenie nr 65 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 19.07.2018 PDF
163 Zarządzenie nr 66 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 19.07.2018 PDF
164 Zarządzenie nr 67 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 14.08.2018 PDF
165 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 14.08.2018 PDF
166 Zarządzenie nr 68 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zamówień publicznych udzielanych na potrzeby urzędów górniczych 22.08.2018 PDF
167 Zarządzenie nr 69 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych 22.08.2018 PDF
168 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 22.08.2018 PDF
169 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 22.08.2018 PDF
170 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 28.08.2018 PDF
171 Zarządzenie nr 70 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 31.08.2018 PDF
172 Zarządzenie nr 71 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 31.08.2018 PDF
173 Zarządzenie nr 20 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego 31.08.2018 PDF
174 Zarządzenie nr 72 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 07.09.2018 PDF
175 Decyzja nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 07.09.2018 PDF
176 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 13.09.2018 PDF
177 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 13.09.2018 PDF
178 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 13.09.2018 PDF
179 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 13.09.2018 PDF
180 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 13.09.2018 PDF
181 Zarządzenie nr 73 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 13.09.2018 PDF
182 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 13.09.2018 PDF
183 Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi 13.09.2018 PDF
184 Zarządzenie nr 22 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 13.09.2018 PDF
185 Zarządzenie nr 74 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 17.09.2018 PDF
186 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 17.09.2018 PDF
187 Zarządzenie nr 75 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 27.09.2018 PDF
188 Zarządzenie nr 76 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 27.09.2018 PDF
189 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 27.09.2018 PDF
190 Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 27.09.2018 PDF
191 Zarządzenie nr 77 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 08.10.2018 PDF
192 Decyzja nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 08.10.2018 PDF
193 Decyzja nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia Sekretarza Komisji do spraw Ochrony Powierzchni oraz przedstawicieli Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w tej komisji 08.10.2018 PDF
194 Decyzja nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 11.10.2018 PDF
195 Decyzja nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 11.10.2018 PDF
196 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 23.10.2018 PDF
197 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 23.10.2018 PDF
198 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 23.10.2018 PDF
199 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 23.10.2018 PDF
200 Zarządzenie nr 78 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zniesienia Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju 23.10.2018 PDF
201 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 08.11.2018 PDF
202 Zarządzenie nr 79 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 08.11.2018 PDF
203 Decyzja nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 08.11.2018 PDF
204 Zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym 08.11.2018 PDF
205 Zarządzenie nr 80 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 08.11.2018 PDF
206 Zarządzenie nr 81 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 15.11.2018 PDF
207 Decyzja nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 15.11.2018 PDF
208 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 15.11.2018 PDF
209 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 19.11.2018 PDF
210 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 20.11.2018 PDF
211 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 20.11.2018 PDF
212 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 20.11.2018 PDF
213 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym 21.11.2018 PDF
214 Zarządzenie nr 82 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 28.11.2018 PDF
215 Komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie porozumień zawartych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 04.12.2018 PDF
216 Zarządzenie nr 83 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 12.12.2018 PDF
217 Zarządzenie nr 84 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 12.12.2018 PDF
218 Decyzja nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 13.12.2018 PDF
219 Zarządzenie nr 85 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009–2018 w KGHM Polska Miedź S.A. 17.12.2018 PDF
220 Zarządzenie nr 86 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 17.12.2018 PDF
221*) Zarządzenie nr 25 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 17.12.2018 PDF

 

*) Ostatnia pozycja w 2018 r.

Script logo