Weryfikacja

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. poz. 1699 oraz z 2021 r. poz. 1895), organ wydający dziennik urzędowy umieszcza na stronie głównej dziennika urzędowego odnośniki do aplikacji służących do weryfikacji podpisów elektronicznych składanych przez osoby upoważnione do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu.

Zgodnie z powołanym przepisem prawa, na niniejszej stronie umieszczono odnośniki do aplikacji służących do weryfikacji podpisów elektronicznych składanych przez osoby upoważnione do podpisywania aktów prawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym, podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wyższego Urzędu Górniczego:

Script logo